Nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem za grzechy przeciwko życiu.

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem a ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych braci i sióstr.
Prosimy Cię Matko stań teraz przed Synem Swoim ukrytym w Najświętszym Sakramencie i zanieś nasze modlitwy i błagania. Módl się za nas, wstawiaj się za nami Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech przez Twoje wstawiennictwo spłynie na nas uzdrawiająca moc Bożej Miłości i Chrystusowy pokój tak bardzo potrzebny nam w czasach strasznego zamętu i coraz większego zagrożenia związanego z naszym istnieniem. Jesteśmy świadomi, że dzisiaj na naszych oczach rozgrywa się walka duchowa w świecie, naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i nas samych.
Boże Ojców Naszych, Stwórco i Dawco wszelkiego życia. Zwracamy się do Ciebie z pokorną prośbą abyś nas bronił przed naporem obcych, wrogich chrześcijańskim wartościom ideologii i wewnętrznym wyniszczeniem narodu, wynikającym z wzajemnego skłócenia, i braku jedności, zniewolenia nałogami, oraz często boleśnie doświadczaną niesprawiedliwością społeczną i brakiem pełnej ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W latach niewoli wróg nie zdołał nas zniszczyć, bo Ty Boże wspierałeś nas potężną mocą i łaską a nasi ojcowie w obronie Ojczyzny oddawali życie w ofierze.
Jezu Chryste Zbawicielu nasz, prosimy Cię ratuj nas przed egoizmem i małodusznością, poślij na nowo Świętego Ducha Twego, by odnowił serca Twoich dzieci i by Nasza Ojczyzna stała się światłem dla narodów. Błagamy Cię Synu Boży, Królu Ojczyzny naszej i Bracie nasz Jezu Chryste utajony w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą z największą skruchą, by Cię przebłagać za to, że ten największy z Twoich darów, dar życia, wciąż jest niszczony. Jako rodzina dzieci Bożych jesteśmy za to odpowiedzialni nie tylko w Ojczyźnie naszej, ale i na świecie.
Duchu Święty, który w dziewiczym łonie Maryi "utkałeś ciało Syna Człowieczego", odtwórz w nas na nowo Swój Obraz i Swoje Podobieństwo. Zstąp na udręczoną ziemię i na ludzi, którzy zatracili poczucie grzechu i zaślepieni pychą, na nowo wznoszą wieżę Babel, dążąc ku wiecznemu zatraceniu. Odkryj błędy, odsłoń drogę prawdy, przekonaj o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Zstąp na nas Duchu Święty i odnów nas. Tchnij w nasze serca, skażone egoizmem i obojętnością ożywcze tchnienie miłości. Obmyj nas z wszystkiego co nieświęte, zatwardziałe, harde, niepokorne. Zamieszkaj w nas i ucz nas odczytywać Twoje święte natchnienia, byśmy mogli wypełniać wolę Ojca i pogłębiać więź z Jezusem.
Jezu, chcemy Cię dziś przebłagać za wszystkich obciążonych grzechem przeciwko życiu, zarówno tych, którzy odeszli już do wieczności ze znamieniem nieodpokutowanej winy , jak i tych, którzy dzisiaj stoją po stronie cywilizacji śmierci, ściągając na siebie i swoje rodziny tragiczne w skutkach konsekwencje tego grzechu.
Boże Stwórco i Dawco Życia, przyjmij błaganie nasze, które zanosimy do Ciebie, przez wstawiennictwo Twej Matki Świętej Bożej Rodzicielki, której serce wciąż przebija miecz boleści z powodu zbrodni dokonywanych na Twoich i Jej dzieciach.
Jezu Boski Zbawicielu, który na Drzewie Krzyża zwyciężyłeś śmierć, piekło i szatana i przez Swoje Zmartwychwstanie, wyprowadziłeś nas z ciemności ku światłu, uwalniając nas z niewoli grzechu, błagamy cię, przyjmij nasze uniżenie i skruchę. Z głębi naszych serc, wołamy dziś do Ciebie w imieniu wszystkich, których dotyczy ten grzech, zarówno w minionych pokoleniach przodków naszych jak i nas samych.
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...
O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...
Powtarzamy: "Przepraszamy Cię, Panie".
* Za wszystkie dzieci, które umierają w strasznych mękach, niszczone różnymi metodami w łonach matek;
* Za zbrodnicze eksperymenty przeprowadzane na płodach ludzkich;
* Za niezachowanie czystości przedmałżeńskiej, która często jest przyczyną dziecka niechcianego;
* Za ośmieszanie dziewictwa i czystości;
* Za deprawowanie młodzieży;
* Za brak poszanowania dla swego ciała, które ma być świątynią Ducha Świętego;
* Za wszystkich, którzy naśmiewają się z rodzin wielodzietnych jako tych "zacofanych", "nienowoczesnych";
* Za złośliwe uwagi skierowane do kobiet oczekujących dziecka;
* Za to, że przez niewłaściwą naszą postawę kobiety wstydzą się kolejnego dziecka, zamiast się nim radować i przyjąć jako błogosławieństwo Twoje;
* Za sztuczne niszczenie zdolności przekazywania życia przez stosowanie środków antykoncepcyjnych;
* Za brak miłości do dzieci; za to, że w wielu rodzinach dzieci wychowują się same, bo ciągle brak nam czasu dla nich;
* Za niewłaściwe postawy rodziców: brak dobrego przykładu ojca, matki, brak wspólnej modlitwy budującej zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, rodzącego odpowiedzialność;
* Za zdrady małżeńskie;
* Za strach przed wyrzeczeniami;
* Za brak zaufania w Opatrzność Bożą, która wszystko może;
* Za egoizm, brak życzliwości i wzajemnej pomocy;
* Za to, że bezustannie i bezwzględnie rozliczamy jedni drugich, nie myśląc o własnej poprawie;
* Za zarozumialstwo i pochopne wypowiadanie opinii o ludziach i sprawach, nie poparte prawdziwym rozeznaniem;
* Za niegodne traktowanie osoby ludzkiej i zniekształcanie prawdziwej miłości;
* Za zapłodnienie in vitro;
* Za manipulowanie życiem ludzkim w laboratoriach genetycznych;
* Za próby sklonowania człowieka;
* Za promowanie eutanazji jako rodzaju godnej i dobrej śmierci:
* Za obojętność wobec szerzącego się zła;
* Za handlujących narządami ludzkimi, pozyskanymi z płodów ludzkich;
* Za wykorzystywanie płodów ludzkich do testowania leków oraz w produkcji specyfików kosmetycznych;
* Za związki kazirodcze i homoseksualne
Śpiew: "Święty Boże"
Jezu! chcemy teraz ogarnąć swoją modlitwą wszystkie skrzywdzone dzieci. Oddajemy je teraz Twojej Matce, aby Ona przyprowadziła je przed Twe święte Oblicze. Jezu Ty powiedziałeś "wszystko co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych - mnieście uczynili". "Kto przyjmuje to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje".
Panie Ty zawsze stoisz po stronie cierpiących, zwłaszcza tych najmniejszych i najsłabszych.
 Jesteśmy bezradni wobec ogromu zła brukającego ich niewinność. Stajemy wobec Ciebie z poczuciem winy, bo nie zawsze krzyczymy głośno w ich sprawie i często bywamy obojętni na ich los i konkretną pomoc w dziełach miłosierdzia, czy modlitwie. Spraw, aby nasze serca stały się wrażliwe na ich krzywdę. Prosimy Cię Jezu przerwij ten łańcuch niesprawiedliwości, ludzkich niegodziwości, rozpusty i wyuzdania. Dlatego chcemy teraz przepraszać za rany zadane niewinnym dzieciom, pozbawienie ich dzieciństwa i wszelką niesprawiedliwość jakiej doznają wskutek grzechu dorosłych.
(powtarzamy: Przepraszamy Cię Jezu!)
- Za dzieci umierające z głodu, cierpiące w wyniku biedy materialnej, sprzedawane i przymuszane do niewolniczej pracy;
- Za dzieci osierocone i okaleczone wskutek wypadków losowych, wojen i kataklizmów;
- Za dzieci porzucone przez rodziców lub cierpiące na sieroctwo duchowe;
-Za dzieci zabijane i prześladowane za wiarę, ofiary sekt oraz dzieci wychowywane bez Boga;
-Za dzieci molestowane seksualnie w rodzinach, sprzedawane do domów publicznych;
-Za ofiary pedofilii;
- Za bezdomne dzieci ulicy i dzieci przymuszane do żebrania;
- Za dzieci umierające na aids, pozbawione opieki medycznej oraz możliwości zdobywania wiedzy;
-Za dzieci ofiary wojen, porywane i siłą wcielane do wojska, okaleczone wskutek działań wojennych;
-Za dzieci przebywające w więzieniach i wegetujące w obozach dla uchodźców;
-Za dzieci bez imienia, urodzone przez matki zastępcze tzw. "surogatki", powołane do życia bez udziału ojców;
(Śpiew: święty Boże ... )
Błagamy, aby Miłosierdzie Twoje ogarnęło tych wszystkich, którzy chodzą w ciemności.
Będziemy powtarzać: "Błagamy Miłosierdzie Twoje"
* Za tych lekarzy, którzy zamiast chronić życie niszczą je;
* Za pielęgniarki, personel medyczny i wszystkich, którzy biorą w tym udział;
* Za tych, którzy handlują embrionami, dla osiągnięcia zysku;
* Za tych, którzy atakują prawo chroniące życie dziecka poczętego;
* Za tych, którzy ukrywają całą prawdę o tzw. sztucznym poronieniu albo kłamliwie ją przedstawiają, narażając kobietę na trwałe schorzenia fizyczne i psychiczne;
* Za rozpowszechniających pornografię, która kształtuje nieodpowiedzialne postawy wobec drugiego człowieka i jest przyczyną odrażających przestępstw kryminalnych;
* Za tych nauczycieli i wychowawców, którzy hołdują tzw. nowoczesnym prądom w wychowaniu młodzieży;
* Za wszystkich, którzy wpajają w serca i umysły treści sprzeczne z przykazaniami Bożymi;
* Za promujących ideologię genderową wypaczającą tradycyjny model małżeństwa i rodziny.
* Za organizujących parady wolności, czarne marsze oraz biorących w nich udział.
* Za muzyków, twórców gier komputerowych, bajek dla dzieci z okultystycznym przesłaniem, wpływających negatywnie na psychikę dziecka.
- Za polityków i państwa, prowadzące bezwzględną politykę regulacji poczęć i eliminację płodów ludzkich ze względu na płeć oraz wady genetyczne;
-Za tych, którzy promują pigułki wczesnoporonne, zabijające życie poczęte;
Panie Jezu. Ogarnij teraz swym miłosierdziem wszystkich, którzy odrzucili dar życia i przeżywają bolesne poczucie straty i dręczące wyrzuty sumienia, które nie mijają mimo odbytej spowiedzi. Ulecz rany serca, uwolnij z przygniatającego jarzma bólu, obmyj łzy wylewane w samotności.
Spraw, aby ojcowie i matki obciążeni poczuciem winy zaczęli żyć nowym życiem. Wlej w ich serca ufność, by uwierzyli, że nawet tak wielka wina może stać się błogosławiona, że nie ma takiego grzechu, który zamykałby drogę do Ciebie. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła: "Choćbym popełniła wszystkie grzechy świata i tak ufnie rzucę się w ramiona Bożego miłosierdzia".
Ty powiedziałeś św. Marii Małgorzacie Alacoque, że palą Cię płomienie miłości Twego Najświętszego Serca i pragniesz je przelewać na grzeszników. Przelej je teraz tutaj na nas Jezu, abyśmy zapłonęli Twoją miłością. Miłości Miłosierna, wlej we wszystkie serca zranione tym strasznym grzechem moc i odwagę, by od tej chwili zaczęły bronić każdego poczętego życia, poprzez wszystkie możliwe formy: modlitwę, pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnym
matkom, życzliwe słowo ofiary i wyrzeczenia.
Daj siłę i moc, byśmy mocą Twej łaski, przeciwstawiali się wszelkiemu złu, radykalnie zachowując Twoje przykazania, niosąc ulgę cierpiącym, stając w obronie krzywdzonych, walcząc o sprawiedliwe prawa dla prześladowanych. Spraw byśmy w tych czasach zamętu i niepokoju, nie utracili wiary, zachowali wierność Ewangelii i Świętemu Krzyżowi Twemu.
Świadomi swej słabości z powodu grzechu, który tak często rani Twoje Najświętsze Serce, prosimy Cię Jezu, poślij teraz Świętego Ducha Twego, niech na nowo rozpali w nas dary i charyzmaty, uzdolni do bycia Twoimi świadkami, w rodzinach, wspólnotach i ojczyźnie naszej, oraz upewni nas o Twym ostatecznym zwycięstwie, w którym nad cywilizacją śmierci zapanuje Twa wszechogarniająca miłość.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty, klęcząc przed Tobą w modlitwie uniżenia i skruchy, błagamy Cię, my dzieci tej ziemi, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami Boże w łaskawości Swojej, w obronie Swojej dobroci, zgładź nieprawości nasze. Obmyj nas z naszych win i oczyść z grzechów naszych, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Zmiłuj się nad nami i wejrzyj na wiarę naszych praojców, przelaną za wiarę krew męczenników, cierpienia i tęsknotę przeszłych pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolność Ojczyzny i stawali w obronie chrześcijańskich wartości, wszędzie tam, gdzie rzucił ich los, składając "na stos" ofiarę swojego życia. Prosimy Cię Boże, weź w opiekę ten udręczony naród i króluj w nim wraz z Matką Naszą Królową Polski - Maryją. Niech strumienie Twej Łaski popłyną do krajów Europy i świata i niech w sercach ludzkich zapanuje Twoje Królestwo - Królestwo Prawdy i Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju w Jedności Ducha Świętego.
Przyjmij Matko Chrystusa to wołanie nabrzmiałe cierpieniem dzieci, cierpieniem wszystkich ludzi, cierpieniem całych społeczeństw. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości Miłosiernej. Niech powstrzyma zło. Niech przetworzy sumienia. Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. (JP II)
         Amen.
Cisza i indywidualny akt oddania
Kończymy śpiewem: "Przed tak wielkim Sakramentem"
      Autor: Wiesława Grzeszczak-Kowalska.
 

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: