Nowenna do Dzieciątka Jezus
w intencji dzieci i rodzin

Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję ludzkości” – (Jan Paweł II).

 

Dzień pierwszy.

Intencja: O poszanowanie życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona jako cel ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jako twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać” ( Jan Paweł II, Evangelium vitae 57 ).

Ogarniamy modlitwą dzieci zabijane w łonach matek, dzieci poczęte zagrożone zabiciem, zabijane poprzez środki antykoncepcyjne i pigułki wczesnoporonne oraz eliminowane przez państwo, prowadzące bezwzględną politykę regulacji poczęć.

 

Dzień drugi.

Intencja: O łaskę nawrócenia dla osób prowadzących badania naukowe, aby czyniły to z odpowiedzialnością zgodnie z nauką Kościoła.

Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwości nowych zamachów na życie. Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś notują wysoki stopień niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu przypadkach wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane embriony nadliczbowe są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie do roli „materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować ( Jan Paweł II, Evangelium Vitae 14 )

Modlimy się za dzieci na których dokonywane są eksperymenty medyczne oraz dzieci ofiary, których narządy są przedmiotem handlu i wykorzystywane są do przeszczepów. Modlimy się za ludzi manipulujących życiem, poprzez eksperymenty genetyczne i zapłodnienia „in vitro”.

 

Dzień trzeci.

Intencja: O sprawiedliwy podział dóbr materialnych i otwarcie serc na potrzeby bliźniego.

Modlimy się za dzieci umierające z głodu, cierpiące w wyniku biedy materialnej, sprzedawane i przymuszane do niewolniczej pracy, porzucone przez rodziców, zniewolone nałogami alkoholizmu i narkomanii.

Według sprawozdania Międzynarodowej Organizacji Pracy na całym świecie do pracy zarobkowej zmuszanych jest około 250 milionów dzieci poniżej 15-go roku życia. Dzieci te są b. źle traktowane i nieludzko wykorzystywane. W jednym z najuboższych krajów świata Beninie ( dawny Dahomej ) z powodu poligamii i ogromnej biedy – kwitnie handel dziećmi. Już za 10 euro można kupić chłopca lub dziewczynkę. Rodzice, którzy nie są w stanie zapewnić dzieciom utrzymania, oddają je obcym, myśląc, że otrzymają one dobrze płatną pracę na plantacjach lub w prywatnych posiadłościach jako służący. W rezultacie trafiają one do handlarzy niewolników, którzy wywożą je do pracy w innych częściach Afryki. Najmłodsze sprzedawane dzieci mają 5 lat. Zmuszane są do pracy w kopalniach w b.trudnych i niebezpiecznych warunkach, ginąc często tragiczną śmiercią. Jak podaje UNICEF w roku 2008 sprzedano w Beninie ponad 40 tys. dzieci.

 

Dzień czwarty.

Intencja: O prawo do godnego życia dla każdego dziecka, duchowe i materialne wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy oraz o rodzicielską miłość w rodzinach zastępczych.

Modlimy się za dzieci osierocone i okaleczone wskutek wypadków losowych: wojny , kataklizmów, śmierci rodziców. Modlimy się za dzieci z rodzin rozbitych, porzucone przez rodziców, niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, zabijane ze względu na płeć, cierpiące na sieroctwo duchowe.

 

Dzień piąty.

Intencja: O poszanowanie wolności religijnej, która jest podstawowym prawem człowieka.

Modlimy się za dzieci zabijane i prześladowane za wiarę, ofiary sekt, oraz za dzieci wychowywane bez Boga.

 

Dzień szósty.

Intencja: O prawdziwą miłość rodzicielską i czystość serca dla dorosłych i dzieci.

Modlimy się za dzieci molestowane seksualnie w rodzinach, deprawowane przez pornografię, sprzedawane do domów publicznych oraz za ofiary pedofilii.

 

Dzień siódmy.

Intencja: O „dach nad głową” dla dzieci bezdomnych . O powszechny dostęp do podstawowej opieki medycznej i szkolnictwa.

Modlimy się za dzieci bezdomne, „dzieci ulicy”, za dzieci z przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami, umierające na AIDS, pozbawione opieki medycznej, pozbawione możliwości zdobywania wiedzy.

 

Dzień ósmy.

Intencja: Aby dzięki otwarciu serc na miłość, udało się położyć kres konfliktom w rodzinach oraz licznym wojnom na świecie powodującym rozlew krwi. Aby Kościół był domem wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigracji.

Modlimy się za dzieci wobec których stosowana jest przemoc w rodzinach, dzieci wojny, porywane i siłą wcielane do wojska, okaleczone wskutek działań wojennych, przebywające w więzieniach, obozach dla uchodźców oraz za rodziny migrantów.

 

Dzień dziewiąty.

Intencja: Aby każde rodzące się dziecko miało prawo do swej tożsamości.

Modlimy się za dzieci „bez imienia”, dzieci urodzone przez matki zastępcze tzw. „surogatki”, powołane do życia bez udziału ojców (banki spermy), wychowywane w związkach homoseksualnych.

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: