Ceremoniał uroczystości przyrzeczenia

Obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego
/ Tekst dla Celebransa /

 

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIETEJ

Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa:

Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują ”Duchową Adopcję” dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

CELEBRANS:

Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nie narodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do Ołtarza, aby złożyć przyrzeczenie.

Cała grupa adoptujących podchodzi bliżej ołtarza

CELEBRANS:

Pokornie Prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem, stać na straży życia poczętych, jeszcze nie narodzonych dzieci. Prosimy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO- śpiew: „ O Stworzycielu, Duch, przyjdź”

Gdy wszyscy usiądą, CELEBRANS wygłasza Słowo Boże, które kończy zwracając się do osób przyrzekających:

Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia, pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego „ swojego dziecka” ; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar- Duchową Adopcję.

Po słowie Bożym następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA CHRYSTUSA osobom przyrzekającym

CELEBRANS:

Przyjmijcie Światło Chrystusa. Niech Światło Chrystusa Chwalebnie Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

CELEBRANS podchodzi z zapalonym Paschałem do pierwszego z brzegu podejmującego Duchową Adopcję i zapala od Paschału świecę, trzymaną przez osobę klęczącą. Paschał podejmuje od celebransa opiekun przyrzekających i zapala kolejno wszystkie pozostałe świece.

CELEBRANS:

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam

że od dnia ………………….

w uroczystość ……………….

biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko

którego imię jedynie Bogu jest wiadome

aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu

Tymi modlitwami będą:

- jedna Tajemnica Różańca

- moje dobrowolne postanowienia

- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

CELEBRANS:

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci ! Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia – wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej Łaski zachowali to, co przyrzekali. Przez Chrystusa pana naszego. Amen.

Następuje modlitwa wiernych, przygotowana przez przyrzekających.

Po modlitwie gasimy świece.

W procesji z darami wniesione zostają złożone wcześniej, przed rozpoczęciem Mszy Św. deklaracja Duchowej Adopcji lub Księga Obrońców Życia przez modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz chleb i wino. Można też poprosić, aby każdy osobiście w procesji podszedł i złożył na ręce celebransa swoją deklarację.

Więcej o dziele duchowej adopcji
w innych językach: